W ramach powołanego w 2021 r. przy Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych (PSPA) Komitetu ds. Nowej Mobilność, którego pracom mamy okazję przewodniczyć, stworzyliśmy pierwszy w Polsce dokument, który kompleksowo opisuje nową mobilność oraz nakreśla drogę jej rozwoju – Strategię Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce do 2030 r.

Tzw. nowa mobilność wyrosła w ostatnich latach wśród zagadnień transportowych na niezależny obszar, który ma uzupełnić, a częściowo także zastąpić, tradycyjne metody przemieszczania się osób, w szczególności w obrębie miast. Obszar nowej mobilności, którego dotyczy przygotowany projekt strategii, zdefiniowaliśmy wspólnie z członkami Komitetu ds. Nowej Mobilności jako „usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”.

Strategia Rozwoju Nowej Mobilności jest dokumentem, który nie tylko definiuje nową mobilność i proponuje konkretne udrożnienia w jej rozwoju, ale także wyniesie wskazany trend transportowy na poziom regulacyjny, podobnie jak stało się wcześniej z obszarem elektromobilności. Jest to niezbędne, aby budować świadomość na temat procesów oraz zmian zachodzących w obrębie mobilności miejskiej, i wytyczać kierunki zmian, próbując pogodzić przy tym zarówno potrzeby transportowe jednostek, możliwości systemów transportowych, jak również cele w postaci równoważenia mobilności, czy łagodzenia negatywnych skutków transportu dla naszego otoczenia, w tym środowiska naturalnego.

Wśród celów Strategii Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce w horyzoncie 2030 r. znalazły się m.in. następujące rezultaty: 10 milionów użytkowników współdzielonych środków transportu, 150 miast z co najmniej 3 różnymi usługami współdzielonej mobilności i 50% udziału aut elektrycznych we flotach car sharingu.

Premiera pierwszej wersji strategii i rozpoczęcie jej konsultacji rynkowych miała miejsce na Kongresie Nowej Mobilności 2022. Podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 zaprezentowaliśmy wspólnie z PSPA zaktualizowaną wersję tego dokumentu.

Copy link
Powered by Social Snap