W dniu 16 listopada 2023 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej, obszaru zamieszkiwanego przez ponad 3 mln osób.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP: Sustainable Urban Mobility Plan) to określany mianem “podstawy europejskiej polityki mobilności” dokument strategiczny, którego efekty “mają na celu zaspokojenie potrzeb osób i przedsiębiorstw w zakresie mobilności w miastach i w ich otoczeniu, aby poprawić jakość życia”. SUMP jest elementem działań na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej za opracowanie i przyjęcie SUMP, a następnie za wdrożenie zawartych w nim środków, odpowiadają miasta, jednak rolą Państwa jest pomoc w poprawie jakości SUMP i lepszym ich dostosowaniu do ram unijnych. W tym celu jeszcze w 2022 r. powołano w strukturach Ministerstwa Infrastruktury Centrum Kompetencji SUMP.

Uchwalony właśnie SUMP metropolii warszawskiej (MW) oznacza, że po 14 latach Warszawa zyskała nową politykę miejskiej mobilności.

Warszawa i otaczające ją miasta nie stanowią oddzielnych wysp, a wpływają na siebie nawzajem. Są to powiązania gospodarcze, ekonomiczne i społeczne – a z nimi łączy się zawsze potrzeba przemieszczania ludzi i rzeczy. To dlatego uchwalony plan obejmuje cały obszar metropolii warszawskiej – 70 gmin i 9 powiatów o łącznej powierzchni 6 tys. km2, w których mieszka ponad 3 mln osób.

Wiemy, że wizja bezpiecznej, atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej metropolii pozostanie tylko wizją, jeśli nie będzie oparta na długoterminowej, spójnej strategii. Z tego powodu SUMP zawiera określone cele, nastawione na ograniczenie negatywnego wpływu transportu na ludzi i środowisko.

Uchwalenie SUMP było również warunkiem koniecznym do starań o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych ze środków Unii Europejskiej

– mówi Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w warszawskim ratuszu.

Przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy podkreśla także, że dzięki przyjętym celom i wskaźnikom, które miasto musi osiągnąć, wdrożenie SUMP oznacza m.in.:

 • szybszy rozwój transportu zbiorowego, szczególnie szynowego, również poza Warszawą, w tym zapewnienie dostępu do transportu zbiorowego dla osób, które obecnie go nie mają;
 • integrację taryfowo-biletową między większą liczbą gmin;
 • podjęcie dalszych działań ograniczających wypadki drogowe;
 • więcej dróg dla rowerów;
 • większą liczbę parkingów w węzłach przesiadkowych;
 • realizacja idei MaaS (z uwzględnieniem mobilności współdzielonej);
 • lepszy dostęp do usług w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • intensywne działania na rzecz czystego powietrza;
 • łatwiejszą organizację bezpiecznych ulic o spowolnionym ruchu pojazdów i stref płatnego parkowania;
 • lepsze planowanie zabudowy, skoordynowane pomiędzy gminami metropolii;
 • bardziej przyjazny transport towarów.

SUMP MW definiuje również pojęcia, o których wniesienie Stowarzyszenie Mobilne Miasto zabiegało w procesie konsultacji publicznych. Chodzi o koncepcje ważne dla funkcjonowania tych zjawisk transportowych, których rozwojem zajmuje się organizacja. Pojęcia te to w szczególności:

 • MaaS (ang. Mobility-as-a-Service): promowanie odchodzenia od posiadania własnego środka transportu na własność (głównie samochodu) – system pozwalający zaspokajać transportowe potrzeby mieszkańców przy pomocy jednej aplikacji, która łączy ofertę wielu Organizatorów PTZ (publicznego transportu zbiorowego), operatorów ptz i przewoźników prywatnych oraz operatorów systemów pojazdów współdzielonych, systemy nawigacji oraz technologie płatności;
 • hub mobilności: dedykowany w ramach MaaS parking dla pojazdów współdzielonych: hulajnóg, skuterów i samochodów (w tym ich wersji zeroemisyjnych wraz ze stacjami ładowania), zapewniający w jednej lokalizacji dostępność do różnego rodzaju systemów pojazdów współdzielonych przy węzłach przesiadkowych, centrach handlowych, hotelach oraz na osiedlach mieszkaniowych.

Z treścią SUMP MW można zapoznać się tutaj.

Copy link
Powered by Social Snap