Przewodniczymy pracom Komitetu ds. Nowej Mobilności pod auspicjami PSPA, które mają na celu tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju nowej mobilności w Polsce.

Komitet ds. Nowej Mobilności jest jednym z wielu komitetów merytorycznych działających przy PSPA, np. obok komitetu ds. operatorów ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, komitetu zeroemisyjnej komunikacji zbiorowej czy komitetu samorządowego. W ramach serii spotkań członków Komitetu ds. Nowej Mobilności z 2021 r. wypracowana została definicja nowej mobilności, ujęta jako „usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”.

Głównym celem działań Komitetu ds. Nowej Mobilności jest rozwój tego obszaru mobilności i zapewnienie mu odpowiednich warunków wzrostu. Pierwszym krokiem komitetu na tej drodze było przygotowanie branżowego projektu Strategii Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce do 2030 r. – dokumentu, który przedstawia zjawisko nowej mobilności regulatorom rynku, prezentuje korzyści wynikające z jego rozwoju oraz proponuje działania upowszechniające nową mobilność. Wśród pozostałych zamierzeń komitetu wskazać należy też m.in. na aktywny dialog przy tworzeniu regulacji prawnych dla mobilności współdzielonej i autonomicznej, stworzenie katalogu benefitów z tytułu korzystania z nowej mobilności, rozwijanie infrastruktury przeznaczonej dla usług nowej mobilności czy też na wspieranie procesu cyfrowej integracji usług transportowych na platformach typu MaaS (Mobility-as-a-Service).

W pracach Komitetu ds. Nowej Mobilności PSPA uczestniczą wybrani członkowie PSPA oraz, na mocy umowy partnerskiej, nasze stowarzyszenie, które przewodniczy w jego pracach.

Copy link
Powered by Social Snap