Wspieramy realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu regulacyjnego „Fit for 55” poprzez promowanie efektywnych i ekologicznych form mobilności miejskiej.

Europejski Zielony Ład (tzw. Green Deal) to strategiczny plan zielonej transformacji Unii Europejskiej poprzez dekarbonizację jej gospodarki i osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan ten jest odpowiedzią na globalną potrzebę walki ze zmianami klimatycznymi i zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% już do 2030 r., a do zera emisji netto do 2050 r. Pakiet „Fit for 55” to natomiast zestaw zmian regulacyjnych, które mają urzeczywistnić założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Sektor transportowy jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych, z globalnym udziałem w emisji sięgającym nawet 30%. Źródłem emisji gazów cieplarnianych z transportu jest głównie spalanie będących nieodnawialnymi źródłami energii paliw kopalnych (np. ropy i węgla) napędzających pojazdy, których używamy: samochody, ciężarówki, statki, pociągi czy samoloty.

Przechodząc na grunt europejski, aż 70% mieszkańców UE mieszka w miastach (z prognozą aż 84% w 2050 r.), a te generują 23% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Z powodu dużej skali zjawiska Komisja Europejska zaproponowała w końcu 2021 r. nowe, zmienione tzw. ramy dla mobilności miejskiej, zawierające listę środków i inicjatyw dla miast na ich drodze do neutralności klimatycznej w obszarze mobilności.

Wśród wskazanych rozwiązań znalazły się zarówno te dotyczące transportu osób, jak i dostaw towarów, np. zwiększanie udziału zrównoważonych form transportu w podziale zadań transportowych (tzw. modal split); wspieranie integracji innowacyjnych usług mobilności z systemami transportu miejskiego; wysokiej jakości plany zrównoważonej mobilności miejskiej (tzw. SUMP, w tym spójne podejście do gromadzenia danych nt. mobilności miejskiej); wytyczne dla miast, które pomogą promować mobilność multimodalną, aktywną i współdzieloną; zwiększona digitalizacja zrównoważonych form mobilności (w tym dostarczanie i przetwarzanie danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia na potrzeby platform typu MaaS); wytyczne w zakresie równoważenia transportu drogowego na żądanie (taxi- i ride-hailing); budowa i modernizacja multimodalnych hubów (w tym z infrastrukturą typu P&R); wytyczne w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mikromobilności; efektywniejsza i zeroemisyjna logistyka miejska i dostawy na tzw. ostatniej mili (w tym dobrowolna wymiana danych pomiędzy różnymi interesariuszami).

Sposobem, w jaki nasze działania wspierają realizację wskazanych celów klimatycznych, jest w pierwszej kolejności promowanie bardziej zrównoważonego podejścia do mobilności osobistej – poprzez upowszechnianie wysoce efektywnych współdzielonych środków transportu – a także wybieranie takich sposobów przemieszczania się, które niosą ze sobą możliwie jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko – np. poprzez wybór aktywnych form mobilności lub pojazdów z napędem zeroemisyjnym. Obydwa wskazane mechanizmy (efektywność i ekologiczność) przekładamy także na rozwiązania transportowe promowane w obszarze logistyki miejskiej, a w rezultacie pomagamy przemieszczać się ludziom i towarom w sposób bardziej zrównoważony.

Jeśli chcą Państwo wspólnie z nami działań na rzecz neutralności klimatycznej w obszarze mobilności miejskiej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą członkowską.

Copy link
Powered by Social Snap