W drodze konsultacji publicznych wnieśliśmy do tego strategicznego dokumentu aspekt regulacji prawnych dla transportu współdzielonego, a także zagadnienia związane z praktycznym wymiarem digitalizacji usług mobilnościowych.

Krajowa Polityka Miejska 2030 (KPM) to dokument przygotowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, którego istotą jest stawianie czoła wyzwaniom rozwojowym miast oraz budowanie warunków do wzmacniania zdolności miast do zrównoważonego rozwoju i polepszania jakości życia mieszkańców.

KPM definiuje następujące wyzwania:

 1. dbałość o ład przestrzenny i estetyczny
 2. niwelowanie procesów chaotycznej suburbanizacji
 3. wzmocnienie współpracy samorządowej
 4. niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu
 5. poprawa jakości środowiska przyrodniczego
 6. zapewnienie zrównoważonego i zintegrowanego systemu mobilności miejskiej
 7. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 8. poprawa dostępności mieszkaniowej
 9. poprawa zdolności inwestycyjnych miast
 10. zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego
 11. przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej miast

Wyzwanie „mobilności miejskiej” (nr VI) zostało uznane jako jedno z najpilniejszych, na rzecz którego podejmowane powinny być działania w najbliższych latach.

W efekcie zgłoszonych przez nas uwag, Krajowa Polityka Miejska 2030 uwzględniła rolę nowej mobilności w następujący sposób:

Branża transportowa w ciągu ostatnich lat podlega szybkim zmianom zarówno technologicznym, jak i w zakresie usług współdzielonej mobilności oraz mikromobilności. Usługi oparte na ekonomii współdzielenia oraz koncepcji definiującej mobilność jako system usług (Mobility as a Service – MaaS) zyskują na popularności. Mobilność współdzielona to wschodzący obszar, który wciąż ewoluuje i zmienia się. Ze względu na wzrastające upowszechnienie, usługi współdzielenia i korzystanie z koncepcji MaaS powinny być wzięte pod uwagę w ramach multimodalnego systemu transportowego jako wsparcie dla zrównoważonej mobilności, pozwalającej na kształtowanie przestrzeni miejskiej w oparciu o potrzeby mieszkańców.”

Krajowa Polityka Miejska 2030

Ponadto, KPM przewidział następujące działania na rzecz rozwoju mobilności współdzielonej:

 • kodyfikacja transportu (lub pojazdu) współdzielonego
 • otwarte dane publicznych i prywatnych dostawców usług mobilności
 • ewaluacja przepisów dla mikromobilności
 • wdrażanie Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej
 • ewaluacja przepisów dla pojazdów autonomicznych
 • substytucja normatywu parkingowego obiektów budowlanych miejscami dla systemów car sharing.

Krajowa Polityka Miejska 2030 została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca 2022. Dokument ten formułuje rozwiązania i określa planowane działania administracji rządowej w zakresie prawnym, finansowym oraz organizacyjnym na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

Jeśli chcecie Państwo działać wspólnie na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, dołączcie do nas.

Copy link
Powered by Social Snap